Stanovy klubu

Sídlo:
Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen
Nad Želivkou 459
164 00 Praha 6

Členství

 1. Řádným členem se může stát každý občan České republiky starší 18cti let
 2. Čestným členem se může stát občan cizího státu nebo občan České republiky mladší 18cti let
 3. O přijetí za člena klubu v obou variantách členství rozhoduje předsednictvo klubu.
 4. Zájemce o členství se stává automaticky členem klubu po odeslání přihlášky, uhrazení členských příspěvků a odsouhlasení předsednictvem klubu.
 5. Členství v klubu automaticky zaniká neuhrazením ročního příspěvku, o jeho výši rozhoduje členská základna.

Cíle klubu

 1. Klub se zabývá chovem plemen psů – greyhound a whippet.Členové klubu jsou povinni dodržovat Stanovy klubu, chovatelský řád ČMKU (FCI) a Zákon na ochranu zvířat .Plemena greyhound a whippet jsou dlouhodobě šlechtěna pro dostihový sport. Proto si klub klade za cíl dosáhnout maximální provázanosti chovu na dostihové vlastnosti odchovů při současném dodržení standardu FCI.
 2. Informovat průběžně členy klubu o výsledcích dostihů a výstav v České republice a významných dostihů v ostatních zemích CdL.
 3. Zpracovávat výsledky plemeníků, chovných fen a jejich odchovů z hlediska výsledků na dostihových drahách a při hodnocení exteriéru.
 4. Za tímto účelem zřídí klub databanku dostihových výsledků a bude průběžně informovat členy.
 5. Za zvlášť důležité považujeme zvýšit autoritu, odpovědnost a informovanost chovatelských stanic.
 6. Klub bude pořádat chovné vody (bonitace), kontrolovat chov, zajistí vydávání průkazů původu psů FCI s vypsanými čtyřmi generacemi předků.
 7. Klub se bude řídit chovatelským řádem ČMKU (FCI), Zákonem na ochranu zvířat a zajistí jejich vydání pro potřeby členů.
 8. Klub bude vydávat informační bulletin s nejnovějšími výsledky dostihů, výstav a informacemi o chovu.
 9. Klub bude spolupracovat se stálými dostihovými drahami při zajišťování tréninků a poradenské služby pro nové majitele chrtů plemene greyhound a whippet ve spolupráci chovateli.

Organizační struktura, práva a povinnosti členů

 1. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, které mají právo zúčastnit se všichni řádní i čestní členové klubu. Členská schůze se řídí Jednacím řádem KCHCHADP ČR o.s.
 2. V období mezi členskými schůzemi řídí činnost klubu zvolené předsednictvo. Do předsednictva klubu může být volen kterýkoli řádný člen klubu starší 18-ti let věku. Předsednictvo volí členská schůze na období dvou let. Právo odvolat předsednictvo má členská schůze svolaná na žádost nejméně 1/3 řádných členů.
 3. Řádní i čestní členové mají právo na pravidelný přísun informací prostřednictvím informačního bulletinu.
 4. Členové mají právo na poskytnutí poradenské služby a využití informací klubové databanky.
 5. Řádní členové mají právo volit předsednictvo klubu a ostatní funkcionáře.
 6. Čestní členové klubu mají stejná práva jako řádní členové s výjimkou práva volit předsednictvo, funkcionáře klubu a nemají právo hlasovat. Pokud jde o řešení klubových záležitostí, má hlas čestných členů váhu pouze jako hlas poradní.
 7. Provádět změny ve Stanovách klubu přísluší Předsednictvu klubu na základě zápisu ze schůze předsednictva.
 8. Za klub jedná navenek předseda.

Klub jako společenská zájmová organizace se bude ve vnějších vztazích řídit platnými zákonnými ustanoveními České republiky.

Zásady hospodaření

Prostředky na činnost získává klub

 1. z ročních příspěvků členů, o jejich výši rozhoduje členská schůze
 2. z poplatků za služby poskytované členům klubu (chovné svody, vydávání krycích listů)
 3. z pořádání kynologických akcí (klubové výstavy a dostihy)
 4. ze sponzorských darů

Prostředky klubu budou uloženy na běžném účtu u ČSOB, divize Poštovní spořitelna, veškeré manipulace s vkladem budou prováděny bankovními tiskopisy s ověřenými podpisy podle podpisového vzoru. Dispoziční oprávnění podle podpisového vzoru má pokladník a jeden z členů předsednictva.

Za hospodaření s prostředky klubu odpovídá pokladník, pokladní zprávu schvaluje členská schůze klubu.

Použité zkratky :

 • ČMKU – Českomoravská kynologická unie
 • FCI – Federation cynologique internationale (Mezinárodní kynologická unie)
 • CdL – Commission de Lévriers (Komise pro chrty)
 • KCHCHADP – Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen

Schválilo předsednictvo klubu na schůzi konané dne 24. února 2007 v Praze

Změna stanov vzata na vědomí MV dne: 8.3. 2007, VSP/1-296/90-R

Jednací řád

 • Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze.
 • Členskou schůzi svolává po dohodě předsednictva nejméně 1x ročně předseda klubu.
 • V období mezi členskými schůzemi rozhoduje o nezbytných organizačních a technických záležitostech předsednictvo klubu, které volí členská schůze na období 2 let.
  Členskou schůzi a schůze předsednictva řídí předseda klubu, případně člen předsednictva.
 • Členská schůze je usnášení schopná, pokud se na ní sejde alespoň 20% členů klubu, schůze předsednictva při 50% účasti.
 • Schůzi předsednictva klubu svolává předseda, dle potřeb, aby byl zabezpečen řádný chod klubu.
 • Každá schůze předsednictva i členská schůze se ukončí zápisem nebo usnesením. Pro schválení usnesení je potřebná prostá většina hlasů.
 • Zápisy z členských schůzí a schůzí předsednictva budou zaslány všem členům předsednictva nejpozději do 1 týdne od konání schůze.
 • Základní údaje ze schůzí předsednictva a členských schůzí budou uvedeny v nejbližším čísle bulletinu KCHCHADP ČR.
 • V případě potřeby bude Jednací řád KCHCHADP ČR o.s. doplněn o další ustanovení.
Powered by WordPress | Designed by: SEO Consultant | Thanks to los angeles seo, seo jobs and denver colorado